راهنماي کار با نرم افزار Askme

بخش نخست، کاربران

تنها کاربران مجاز مي توانند با نرم افزار کار کنند. بنابر اين در آغاز کار با نرم افزار بايد به عنوان يک کاربر مجاز به نرم افزار معرفي شويد.

ايجاد کاربر جديد

براي ايجاد يک کاربر جديد روي شکلک بچه مثبت، دو تقه چپ بزنيد. سپس مانند شکل زير از شما نام و گذروا‍‍‍ژه خواسته مي شود:

نام کاربري و گذرواژه اي که در اين جا بايد وارد کنيد، توسط مدرسه به شما داده شده است. اين نام و گذرواژه بايد براي سايت ghadam.com معتبر باشند.

تنظيمات کاربر

پس از ايجاد کاربر جديد، تنظيمات نرم افزار براي همين کاربر را خواهيد ديد:

شايد در آغاز کار اين تنظيمات خيلي مهم نباشند. مي توانيد فعلا توجهي به آن ها نکنيد و بعد ها اگر نياز داشتيد به سراغ آن ها برويد.

به هر حال نخستين تنظيم، شکلک کاربر است. اگر روي رايانه ي شما غير از شما کس ديگري نيز با اين نرم افزار کار مي کند، اين تنظيم به درد بخور خواهد بود.

تنظيم دوم در باره ي شکل و شمايل شکلک ها و حال و هواي نرم افزار است. امتحان کنيد. به سليقه ي شما مربوط است.

تنظيم سوم هم بد نيست. مي توانيد براي ورود به نرم افزار گذرواژه اي معين کنيد. تا کسي نتواند اشتباهي به جاي شما آزمون دهد.

تنظيم بعدي در باره ي ديدن متن واژه در آزمون است. اين امکان وجود دارد که در آغاز هر آزمون نرم افزار از شما بپرسد که متن واژه ها را نشانتان بدهد يا نه. اگر متن واژه ها را نبينيد، تنها به کمک صدايي که مي شنويد بايد واژه را تشخيص بدهيد. اگر نخواستيد مي توانيد تنظيم کنيد که اين پرسش انجام نشود و هر بار ديدن متن واژه بسته به تنظيمي باشد که براي بانک (بخش تنظيمات بانک را ببينيد.) انجام مي دهيد.

آخرين تنظيم در باره ي شنيدن مثال است. پس از پاسخي که در آزمون به پرسش ها مي دهيد، مي توانيد مثال آن واژه را گوش کنيد. اگر چنين کنيد، اين مورد تاثير بيشتري در يادگيري شما خواهد داشت. اين را هم بدانيد که اگر مثال را گوش کنيد، اين مورد ثبت خواهد شد و به مدرسه ي شما گزارش خواهد شد و در نمره ي شما تاثير خواهد گذاشت. اما اگر پرسش ها بدون درنگ و پشت سر هم پرسيده شوند،‌ شما فرصت نخواهيد داشت تا به مثال گوش کنيد. در اين جا شما تنظيم مي کنيد که پس از هر پرسش نرم افزار چند ثانيه درنگ کند تا شما وقت داشته باشيد که روي تکمه ي صداي مثال تقه بزنيد. مي توانيد اين درنگ را بين صفر تا سه ثانيه تنظيم کنيد.

 

بخش دوم، کار با واژه نامه

پس از ورود به نرم افزار به عنوان يک کاربر معتبر اگر روي شکلک کاربر مربوط به خود دو تا تقه چپ بزنيد، فهرستي از واژه نامه هاي مربوط به خود را خواهيد ديد:

کار با واژه نامه ها سر راست و ساده است. روي آن ها دو تقه بزنيد:

ويژگي هاي اين واژه نامه

اگر به اين بخش بياييد، گزارش مفصلي از واژه نامه را خواهيد ديد.

نام واژه نامه، شمار واژه هاي آن، تاريخ کار با اين واژه نامه، شماره ي جعبه هاي حافظه ي واژه ها، فهرستي از همه ي واژه ها، مثال و معني و امکان شنيدن صداي آن ها، همه را در چنين شکلي خواهيد ديد:

 

انجام آزمون

اگر براي امروز آزموني داشته باشيد، شکلک آزمون را اين جور خواهيد ديد:

و اگر اين جور بود:

يعني براي امروز کاري نداريد و بايد تا فردا صبر کنيد.

 

آزمون از پاسخ هاي نادرست

اگر امروز در آزمونتان اشتباه داشته ايد، در اين بخش مي توانيد از نرم افزار بخواهيد تا آن ها را دوباره از شما بپرسد. نتيجه ي اين پرسش ها به مدرسه فرستاده نخواهد شد و اين آزمون ها تنها براي يادآوري به شما انجام مي شود.

 

گزارش نتيجه به مدرسه

اگر شکلک اين بخش اين جوري

 بود، يعني شما نتيجه ي آخرين آزمون خود را به مدرسه نفرستاده ايد. بايد روي اين شکلک دو تقه بزنيد تا نتيجه فرستاده بشود. تا اين کار انجام نشود، Askme آزمون جديدي از شما نخواهد گرفت.

وقتي نتيجه را فرستاديد شکلک اين جوري خواهد شد:

بازيافت اطلاعات از مدرسه

قاعدتا نبايد کار شما به اين بخش بکشد.اگر Askme به مشکلي بر بخورد، نياز خواهيد داشت که به اين بخش بيايد. بيهوده با اين بخش ور نرويد، چنان که به شما ياد آوري مي شود:

ممکن است که کار هاي انجام شده تان از بين برود.

 

تنظيمات بانک

يک مورد بيش تر براي تنظيمات بانک وجود ندارد. در اين بخش تنها مي توانيد بگوييد که در هنگام آزمون متن واژه ها را مي خواهيد ببينيد يا نه:

البته به ياد داشته باشيد که اگر متن واژه ها را نبينيد و تنها به کمک صدايي که مي شنويد آزمون را پشت سر بگذاريد، اين مورد به مدرسه ي شما گزارش خواهد شد و نمره ي بيش تري خواهيد گرفت. اما حتي اگر هنگام آزمون با تکرار صداي واژه نتوانستيد واژه را تشخيص بدهيد، مي توانيد متن واژه را ببينيد! کافي است روي چراغ خاموشي که کنار جاي واژه نشسته است، دو تقه بزنيد تا چراغ روشن شود و متن واژه را ببينيد. البته اين موضوع نيز گزارش خواهد شد.

 

پرسش Askme از شما نيز شکل ساده اي دارد:

در شکل بالا متن واژه ديده نمي شود، ولي اگر روي چراغ دو تقه بزنيد، متن را خواهيد ديد:

در سمت چپ بالاي هر دو شکل بالا زمان پاسخگويي نشان داده مي شود. بيشينه ي زمان شما را مدرسه تان مشخص مي کند.

پس از پاسخ شما به پرسش، مثال نيز نمايان خواهد شد: