آموزش هوشمند المپياد

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
بهترين روش براي آمادگي براي مرحله‌ي اول المپيادهاي علمي، حل مساله‌هاي المپيادهاي گذشته است.


سايت قدم پرسش‌هاي المپيادهاي سال‌هاي پيش را به شکل تمرين‌ پويا در اختيار شما قرار مي‌دهد. با حل اين تمرين‌هاي‌ پويا، حل پرسش‌هاي المپيادهاي پيش را به همراه راهنمايي‌هاي بهترين مدرسين المپياد تجربه خواهيد کرد.

هنگام حل مساله‌هاي المپياد در سايت،

  • اگر به پرسش درست پاسخ دهيد، تمام راه حل را با شکل و توضيحات خواهيد ديد.
  • اگر پاسخ نادرست وارد کنيد، سايت يک راهنمايي هوشمند براي رسيدن به پاسخ درست به شما نشان خواهد داد.

روش کار تمرين پويا را اين‌جا ببينيد.

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط با آموزش هوشمند المپياد در سايت قدم، پرسش‌هاي المپيادهاي گذشته را خودتان حل خواهيد کرد. راهنمايي‌هاي سايت، راه را به شما نشان مي‌دهند و خودتان حل مساله را خواهيد آموخت.

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط هنگام حل مساله‌هاي المپياد در سايت قدم، علاوه بر راهنمايي‌ها، هشدارهايي هم به شما نشان داده مي‌شود. هشدارها، اشتباهات بزرگ و بي‌دقتي‌هاي مهم را گوشزد مي‌کنند. اين اشتباهات معمولا در اثر فراموش کردن يا ندانستن اصول و تعريف‌هاي اوليه و پايه‌اي درس اتفاق مي‌افتد. و تذکر به‌هنگام اين موارد اثر بسيار زيادي در يادگيري و يادسپاري اين اصول مهم دارد.