فاصله‌ي نقطه از خط 1

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

در شکل زیر فاصله‌های عمودی یا افقی هر دو نقطه‌ی شبکه‌ای مجاور برابر یک واحد است. h فاصله‌ی نقطه‌‌ی M از خط AB چه قدر است؟ (عدد را تا دو رقم اعشار بنویسید.)
Math Formula

h =

درس: 
دهم- هندسه- فصل2- قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
هندسه دهم- فصل2- درس سوم- تشابه مثلّث‌ها
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث